۱۴۰۳ سه شنبه ۸ خرداد
پیام رئیس دانشگاه الزهرا در خصوص تشکیل شورای صنفی کارکنان دانشگاه

پیام رئیس دانشگاه الزهرا در خصوص تشکیل شورای صنفی کارکنان دانشگاه دانشگاه الزهرا (س)

1398/11/27
تقدیر رئیس شورای مرکزی صنفی کارمندان دانشگاه های دولتی کشور از رئیس دانشگاه الزهرا (س)

تقدیر رئیس شورای مرکزی صنفی کارمندان دانشگاه های دولتی کشور از رئیس دانشگاه الزهرا (س)

1398/11/27
گزارش پنجمین جلسه مشترک شوراهای صنفی کارکنان دانشگاه های وزارت عتف در دانشگاه تربیت مدرس

گزارش پنجمین جلسه مشترک شوراهای صنفی کارکنان دانشگاه های وزارت عتف در دانشگاه تربیت مدرس -شورای صنفی دانشگاه الزهرا (س)

1398/11/26
گزارش جلسه شورای (صنفی) کارمندان دانشگاه‌های سراسر کشور - دانشگاه شیراز

گزارش جلسه شورای (صنفی) کارمندان دانشگاه‌های سراسر کشور - دانشگاه شیراز - شورای صنفی دانشگاه الزهرا (س)

1398/11/26
خبر فوری /
مجموعه تصاویر
سال 98
1398/11/18

 • اولین گردهمایی شورای صنفی کارکنان وزارت عتفاولین گردهمایی شورای صنفی کارکنان وزارت عتف
  اولین گردهمایی شورای صنفی کارکنان وزارت عتف
 • چهارمین گردهمایی شورای صنفی کارمندان دانشگاههای دولتی کشور.دانشگاه شیرازچهارمین گردهمایی شورای صنفی کارمندان دانشگاههای دولتی کشور.دانشگاه شیراز
  چهارمین گردهمایی شورای صنفی کارمندان دانشگاههای دولتی کشور.دانشگاه شیراز
 • چهارمین گردهمایی شورای صنفی کارمندان دانشگاههای دولتی کشور.دانشگاه شیرازچهارمین گردهمایی شورای صنفی کارمندان دانشگاههای دولتی کشور.دانشگاه شیراز
  چهارمین گردهمایی شورای صنفی کارمندان دانشگاههای دولتی کشور.دانشگاه شیراز
 • چهارمین گردهمایی شورای صنفی کارمندان دانشگاههای دولتی کشور.دانشگاه شیرازچهارمین گردهمایی شورای صنفی کارمندان دانشگاههای دولتی کشور.دانشگاه شیراز
  چهارمین گردهمایی شورای صنفی کارمندان دانشگاههای دولتی کشور.دانشگاه شیراز
 • چهارمین گردهمایی شورای صنفی کارمندان دانشگاههای دولتی کشور.دانشگاه شیرازچهارمین گردهمایی شورای صنفی کارمندان دانشگاههای دولتی کشور.دانشگاه شیراز
  چهارمین گردهمایی شورای صنفی کارمندان دانشگاههای دولتی کشور.دانشگاه شیراز
 • چهارمین گردهمایی شورای صنفی کارمندان دانشگاههای دولتی کشور.دانشگاه شیرازچهارمین گردهمایی شورای صنفی کارمندان دانشگاههای دولتی کشور.دانشگاه شیراز
  چهارمین گردهمایی شورای صنفی کارمندان دانشگاههای دولتی کشور.دانشگاه شیراز
 • چهارمین گردهمایی شورای صنفی کارمندان دانشگاههای دولتی کشور.دانشگاه شیرازچهارمین گردهمایی شورای صنفی کارمندان دانشگاههای دولتی کشور.دانشگاه شیراز
  چهارمین گردهمایی شورای صنفی کارمندان دانشگاههای دولتی کشور.دانشگاه شیراز
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا، شورای صنفی کارکنان
staffguco[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : --- تلفن : ---
فاکس :
---